บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

จอร์แดน 7 วัน 5 คืน

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ
22.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล ( RJ ) ชั้น 4 แถว S 4 - 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

วันที่สอง
นครหลวงอัมมาน – ป้อมปราการ CITDAEL – โรงละครโรมัน

00.30 น.
เหินฟ้าสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เที่ยวบินที่  RJ 181 
06.15 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธี ตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ( เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5  ชั่วโมง)

- นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก MILLENNIUM HOTEL เพื่อรับประทานอาหารเช้า จากนั้น CHECK IN และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร (เที่ยง พร้อมกันที่ lobby ของโรงแรม)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ไม่รวมค่าอาหาร )
   
บ่าย

นำท่านชมเมืองหลวงอัมมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึ้น ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ( CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก ท่านยังสามารถชมวิหารเฮอร์คิวลิส ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161– 180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาดสร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นำชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซึ่งภายในประกอบห้องทำงาน, ห้องรับแขก ฯลฯ

- ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE), ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงามมาก ที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้ม

- นำท่านอิสระซื้อของฝากพื้นเมือง และ ของที่ระลึกให้ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก ( ไม่รวมค่าอาหาร)

เข้าสู่ที่พักตามอัธยาศัย MILLENNIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า
( http://www.millenniumhotels.com )

วันที่สาม
อัมมาน – นครเจอราช – ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้า
ฮิปโปโดรม – โอวัลพลาซ่า – วิหารเทพีอาร์เทมิส – ถนนโคลอนเนด
น้ำพุใจกลางเมือง – เมืองอัจลุน – ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

- นำท่านเดินทางสู่เจอราช ชมนครเจอราช ( JERASH) หรือ “ เมืองพันเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสูญหายไปเป็นนับพันปี

   
 

- ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ - ชมโอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง , วิหารเทพซีอุส ฯลฯโรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3, 000 คน) ด้วยความสามารถทางสถาปัตย์ที่สร้างให้มีจุดสะท้อนเสียงตรงกลาง โรงละค ร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพี ประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า
– ออกเมือง บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน้ำ, ซุ้มโคมไฟ, บ่อน้ำดื่มของม้า ชมน้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้ม ด้านบนของน้ำพุ ฯลฯ

เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ภายในเมืองเจอราช ( ไม่รวมค่าอาหาร)
   
บ่าย
นำท่านเดินทางไปยังเมืองอัจลุน อยู่ทางด้านเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อย เมืองที่ตั้งอยู่บน ภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสน และต้นมะกอก นำท่าน ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน เป็น ปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขา ถูกสร้างโดย Izz al-Din Usama ผู้เป็นหลานของ Saladin ผู้นำของชาวมุสลิมและอาหรับผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถยึดกรุงเยรูซาเร็มได้ สร้างขึ้นเมื่อ คศ.1184-1185 ในสงครามศาสนาเพื่อต่อต้านพวกครูเสด รวมถึงปกป้องกองคาราวานของชาวมุสลิมด้วย จนกระทั่งเมื่อประมาณปี คศ.1800 ปราสาทนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชั้นบนของตัวปราสาท ส่วนใหญ่ถูกทำลายไปแล้ว แต่ขึ้นมาถ่ายรูปและดูวิวรอบๆได้ ถือเป็นโบราณสถานอีกแห่งที่ยัง หลงเหลืออยู่และคงความงามของศิลปะยุคโรมัน ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก ( ไม่รวมค่าอาหาร)

เข้าสู่ที่พักตามอัธยาศัย MILLENNIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า
( http://www.millenniumhotels.com )

วันที่สี่
อัมมาน - เมาท์ เนโบ – ชมโบสถ์แห่งเมาท์เนโบ - เมืองมาดาบา
อนุสรณ์ ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส – เมืองเครัค – ปราสาทเครัคแห่งครูเสด – นครเพตร้า

   
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก / ทำการเช็คเอาท์และเตรียมพร้อมสัมภาระ

- นำท่านเดินทางลงทางทิศใต้เพื่อชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์เดินทางจากประเทศอิยิปต์มายังเยรูซาเล็ม ชมโบสถ์แห่งเมาท์เนโบ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.300 -400 ในช่วงยุคไบแซนไทน์ เพื่อเป็นที่ระลึกถึง โมเสส ภายในโบสถ์ประกอบไปด้วยภาพโมเสกสีบนพื้นโบสถ์อันล้ำค่ำ แสดงถึงภาพชีวิตสัมพันธ์ระหว่างคน , สัตว์ และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยังมีแท่นพิธี ม้านั่ง ตามรูปแบบของศาสนาคริสต์ไว้ประกอบพิธีต่าง ๆและอนุญาตให้ใช้ในปัจจุบัน, รูปภาพและรายละเอียดต่างๆ แสดงถึงการบูรณะโบสถ์, บ่อศีลจุ่ม ฯลฯในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์
   
  ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุด ชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ำจอร์แดน , ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน
   
 

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบาหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ - ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้น

แสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน , เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ

เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ( ไม่รวมค่าอาหาร)
บ่าย
จากนั้นนำท่านสู่เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อัน งดงามข้างทางระหว่างทางขึ้นสู่เขา โดยเฉพาะ บริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็น "แกรนด์แคนยอนแห่ง จอร์แดน" ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด ( KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทาง เหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูก เข้าทำลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนำทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่นครเพตร้า
ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม ( ไม่รวมค่าอาหาร)

เข้าสู่ที่พักตามอัธยาศัย MOVENPICK RESORT หรือ เทียบเท่า
( http://www.moevenpick-hotels.com )

วันที่ห้า

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
   
 

- ชมเ มืองเพตร้า (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี คศ 1985 และ 1ใน 7

สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)
มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส ( WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปี
เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาว
อาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร,
บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ.106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นำโดย
กษัตริย์ทราจัน
และได้ผนึกเมืองแห่ง นี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นครเพตร้าถึงคราวล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทำให้ชาวเมืองนั้นละทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้งให
้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมกับการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสำรวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ และนำไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึง
ปัจจุบัน นำท่านขี่ม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว แต่ไม่รวมค่าทิป ขี่ลา , ขี่อูฐ, รถม้า ลาก อื่นๆฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์) ประมาณ 700 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง
   
 

- นำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ , รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลำเลียงน้ำเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของ ฟาโรห์อิยิปต์ แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฝังศพที่หน้าวิหารแห่งนี้ ทำให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง , ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู้ปกครองเมืองและเครือญาติ เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯ

ชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลย์ได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายใน เพตร้า ( ไม่รวมค่าอาหาร)
บ่าย

ไกด์จะให้ปล่อยให้ท่าน อิสระ สำรวจถ้ำน้อยใหญ่ ที่มีสีสันสวยงามในนครเพตร้า ชมสถาปัตยกรรมที่แกะสลักเข้าไปในภูเขาหินจนได้รับการขนานนามว่า “ ปราสาทแห่งฟาโรห์” และกลับมาพบกันอีกครั้งยังจุดนัดพบ

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม NEW YEAR GALA DINNER ( MANDATORY !! )
เข้าสู่ที่พักตามอัธยาศัย MOVENPICK RESORT หรือ เทียบเท่า
( http://www.moevenpick-hotels.com )

วันที่หก
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
10.00 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่ LOBBY ชั้นล่างของโรงแรม CHECK-OUT นำท่านเดินทางสู่เดดซี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ไม่รวมค่าอาหาร)
   
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก มี ความต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ำ ทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้

CHECK IN ที่KEMPINSKI ISHTAR หรือ เทียบเท่า ( http://www.kempinski.com )

จากนั้นเชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล และ พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์)

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร ภายใน โรงแรม จากนั้นในท่านได้พักผ่อนตาม อัธยาศัย ( ไม่รวมค่าอาหาร)

23.00 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่ LOBBY ชั้นล่างของโรงแรม CHECK-OUT จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่เจ็ด

02.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ 180
14.25 น .
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืม
   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com