บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

JAPAN TRIP: OSAKA
6 DAYS 3 NIGHTS..BY TG
ทริปญี่ปุ่น โอซาก้า 6วัน 3คืน

กำหนดการเดินทางระหว่าง

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ
20.30 น.
คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางโปรดสังเกตป้าย....................................
23.15 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 622 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม. เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง)...
วันที่สอง
คันไซ – เกียวโต – ปราสาทคินคาคุจิ – วัดคิโยมิซึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (-/L/D)
06.25 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยาน คันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว ...
08.00 น.

- นำทุกท่านเดินทางสู่เมือง เกียวโต เมืองประวัติศาสตร์ของ ญี่ปุ่น เกียวโต หรือในอดีตถูกเรียกว่าเฮอันเคียว เป็นเมืองหลวงเก่าที่มีประวัติความเป็นมาช้านาน สถานที่สำคัญหลายๆแห่ง ไม่ว่าจะเป็นวัดศาลเจ้า ปราสาท พระราชวัง ล้วนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์

- นำทุกท่านเดินทางสู่ ปราสาทคินคาคุจิ( Kinkaku) หรือปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของ โชกุนโยชิมิสึ ( Yoshimitsu) แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญา – อิคคิวซัง ปราสาทนี้ สร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ 1955 หลังจากที่ได้ ถูกไฟไหม้ ไปเมื่อปี ค.ศ 1950 ซึ่งได้ถอดแบบจำลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 14 ตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจาก ทองคำเปลว อีก จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คือรูปหล่อ นกฟีนิกซ์ บนยอดปราสาท .. โดยรอบปราสาทมีลำธารน้ำใสสะอาดทำให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ำแสน สวยราวภาพวาด และภายในบริเวณปราสาทมี สวนญี่ปุ่น จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำทุกท่าน เดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส (ระยะทาง 43.8กม./เดินทางประมาณ 57นาที) ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญดื่ม น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจาก เทือกเขา ณ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็นสมบัติแห่ งชาติ ซึ่งมีระเบียงไม้ที่สร้างยื่นออกนอกตัว อาคารของวิหารโดยมีเสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองได้อย่างกว้างไกลสุดตา

- จากนั้นนำทุกท่านเดินสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari Taisha Shrine เรียกอีกชื่อว่า ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอก ตามชื่อของผู้คน โดยเฉพาะชาวนา ซึ่งเชื่อกันว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นฑูตในการส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว การบูชาจิ้งจอก จึงจะทำให้การเก็บเกี่ยวข้าว ได้ปริมาณมาก และการเพราะปลูกได้ผลดี นอกจากนี้พื้นที่แถบนี้ จะปลูกข้าวได้ดี มีดินและน้ำที่อุดม สมบูรณ์ และสามารถเอาข้าวมาใช้ในการผลิตเหล้าสาเก ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ทางเข้าวัดมีร้านขายเหล้าสาเกอยู่หลายร้านจุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือ จะเห็นเสาโทริอิ นับพันนับหมื่นต้น มากที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งเรียงรายติดๆกัน โดยเป็นเสาที่ได้รับบริจาคมา จากผู้มีจิตศัทธา ทำให้เกิดเป็นอุโมงค์เสาโทริอิ ระยะทางหลายกิโลเมตรเลยทีเดียว ถ้าจะให้เดิ นรอบ คงใช้เวลาหลายชั่วโมง ใครสนใจเดินพิสูจน์กันได้นะ ข้อมูลเพิ่มเติม โทริอิ คือประตูที่มีเสาต้นสีแดง เป็นสัญลักษณ์ ทางเข้าศาลเจ้าทุกแห่งในประเทศญี่ปุ่น จะมีเสาต้นนี้อย่างน้อย 1 คู่ โดยมีความเชื่อว่าเป็นที่กั้นไม่ให้สิ่งชั่วร้ายให้เข้าศาลเจ้าได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก MINOH KANKO ONSEN HOTEL

วันที่สาม นารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  - นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.710 ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นยังไม่มีเมืองหลวงเป็นหลักแหล่ง ตามความเชื่อของลัทธิชินโตจะย้ายเมืองหลวงทุกครั้งที่จักรพรรดิสิ้นพระชนม์ กระทั่งญี่ปุ่นได้รับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจากจีนมาเป็นศาสนาประจำชาติ จึงได้สร้างเมืองหลวงขึ้นที่นารา
10.00น.
จากนั้นนำท่านสู่ วัดโทไดจิ ((ระยะทาง 26.9กม./เดินทางประมาณ 55นาที) เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็น วัดสำคัญที่สุดของเมืองนารา ทางเข้าวัดสง่างามด้วย ซุ้มประตูใหญ่ ที่มีเสาถึง 18 ต้น รองรับ หลังคา เป็น สถาปัตยกรรมชิ้นงาม – สมัยคามาคูระ วัดนี้สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 743 นมัสการขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ไวโรจนะพุทธหล่อด้วยสัมฤทธิ์สูงถึง 16.2 เมตร และ หนัก 500 ตันเป็น พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐานใน ไดบุตสึเต็ง หรือเรียก กันว่า วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม้ และ สร้างขึ้นใหม่ถึง 2 ครั้ง เป็น วิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก จุดเด่นอยู่ที่การใช้ซุงขนาดใหญ่ มารวมกันเป็นเสาค้ำ ด้านหลัง ของวัดปลูก ต้นเมเปิ้ล ไว้เป็นจำนวนมาก
12.30น.
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครโอซาก้า เป็นเมืองหลักทางการค้าขายกับต่างประเทศ นับตั้งแต่การก่อตั้งในศตวรรษที่ 7 เป็นศูนย์รวมธุรกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจากกรุงโตเกียว เลื่องชื่อทางด้านอาหารชั้นเลิศ และละครประเภทสุขนาฎกรรม และในปี ค.ศ.1970 ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมนานาชาติครั้งแรกในทวีปเอเชีย ในปี ค.ศ.1994 มีการเปิดสนามบินนานาชาติคันไซบนเกาะที่มนุษย์ สร้างขึ้นในอ่าวโอซาก้า
- จากนั้นทำทุกท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่าน ชินไซบาชิ เป็นศูนย์กลางการ shopping ที่ใหญ่ที่สุดของ Osaka อยู่ในเขตการปกครองโชกุ (Chuo-ku) ครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณ Shinsaibashi-suji พื้นที่ ชินไซบาชินี้ถูกตั้งชื่อตามสะพานข้ามคลองนากาโอริกาวะ (Nagahori-gawa) เมื่อสมัยก่อน ที่สร้างโดยพ่อค้าในแถบนั้น ซึ่งมีการตั้งร้านค้ามากมาย ไม่ต่างกับปัจจุบัน จนทำให้เขตนี้เป็นเขต ของคนที่รัก การช้อปปิ้งในโอซาก้า ในปัจจุบันคลองดังกล่าว ได้ถูกเปลี่ยนเป็นถนน และเขตชินไซบาชิ ก็ยังเป็นเป็นศูนย์กลางของการช้อปปิ้งของโอซาก้า ตลอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นทั้งย่านการค้า และศูนย์รวม Shopping Arcade ในถนนบริเวณชินไซบาชิ ร้านค้าในแถบนั้นก็ได้แก่ Apple Store, Armani, Beams, Benneton, BVLGARI, Camera Naniwa, Cartier, Chanel, Coach, Crysta Nagahori, Daimaru, Diesel, Dior, Dolce & Gabbana, Dunhill, Fendi, Fendi, Franck , Muller, Gap, Giorgio Armani, Givenchy, Gucci, H&M, Harry Winston, Hermès, Louis Vuitton, Omega, OPA, Rolex, Samantha Thavasa, Shinsaibashi-suji Shopping Arcade, Ships, Sinsaibashi ZERO GATE, Tokyu Hands, Uniqlo, United Arrows, Versace, Vivienne Westwood, Yves Saint-Laurent

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก OSAKA PLAZA HOTEL

วันที่สี่
นารา – โกเบ- พิพิธภัณฑ์โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุ - ภูเขามายะ - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ - พอร์ต ทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์ MARITIME (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

- นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบะ หรือ โกเบ (ระยะทาง 90 กม./เดินทางประมาณ 1 . 30 นาที) เป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับที่ 5 และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของเกาะฮนชู ห่างจากเมืองโอซะกะไปทางตะวันตกประมาณ 30 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคนและเป็นส่วนหนึ่งของมหานครเคฮันชิง โคเบะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่นที่มีการค้าขายกับทางประเทศตะวันตกนับตั้งแต่การยกเลิกนโยบายปิดประเทศ ในปี ค.ศ. 1995 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้เมืองโคเบะได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ก็สามารถซ่อมแซมบูรณะจนกลายมาเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งได้ บริษัทหลายๆแห่งได้ตั้งสำนักงานใหญ่ที่โคเบะ และเมืองนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของเนื้อโคเบะอีกด้วย

- นำท่าน ชม พิพิธภัณฑ์โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุ (The Hakatsuru Sake Brewery Museum) ตั้งอยู่ในเขตนาดา ( Nada) เมืองโกเบ นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตสาเกที่ดีที่สุดในโลก ด้วยเทคโนโลยีที่ เจริญก้าวหน้าทำให้ปัจจุบันการผลิตสาเกพัฒนาไปโดยใช้
เครื่องจักรกลมากขึ้น ทำให้อุปกรณ์และวิธีการผลิตสาเกในแบบโบราณเริ่มเลือนหายไปจากวัฒนธรรมญี่ปุ่น ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าอันเก่าแก่โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุจึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และให้ความรู้แก่คนทั่วไป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 
บ่าย

นำทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขามายะ ( Mt. Maya ) ซึ่งเป็นสถานที่มีชื่อเสียงของที่นี่ เมื่อไปถึงจะต่อ Cable Car หรือ Ropeway ก็เพลิดเพลินได้ไม่น้อยเช่นกัน กิจกรรมบนเขาก็หลากหลาย ไม่ว่าจะเที่ยวฟาร์ม หรือตีกอล์ฟ

หลังจากนั้นนำท่านสู่ โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ท่านจะได้ชม อนุสรณ์ที่ระลึกแผ่นดินไหวโกเบ จัดแสดงพื้นที่ริมอ่าวที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1995 เพื่อบอกเล่าถึงอนุชนรุ่นหลัง ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการบูรณะซ่อมแซมให้กลับเป็นเมืองที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่งดงามริมอ่าว อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าที่สร้างด้วยโมเสคหันหน้าออกทะเล ข้างๆ มีสวนโมเสคขนาดย่อม รวมถึงภัตตาคาร เร็งก้า โซโก้ ห้างสรรพสินค้าโกเบ ฮันเคียว และโปรมีน่า โกเบช้อปปิ้งมอลล์และแห่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร โรงภาพยนต์และอื่นๆ มากมาย

 
 

- นำท่านสัมผัสความสูงที่ 108 เมตร ณ พอร์ต ทาวเวอร์ หอคอยชมวิวที่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ ให้ท่านได้ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองโกเบได้ ถึง 360 องศา ท่านจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ เมืองโกเบ ที่มีความเจริญและทันสมัยขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 12 ปี หลังจากที่เมืองโกเบ ประสบกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุด ในปี 1995 ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่นี่กว่า 500 หลังคาเรือน

 
 

- ชม พิพิธภัณฑ์ MARITIME เป็นพิพิธภัณฑ์กลางทะเลในปากอ่าวโอซาก้าที่ท่านสามารถชมประวัติศาสตร์การค้าทางทะเลและเรือการค้าที่ เข้าออกที่อ่าวโอซาก้าในอดีตได้ ตัวพิพิธภัณฑ์เป็นรูปโดมแก้วกลมโผล่ ออกมาจากผิวน้ำทะเล กว้างราว 70 เมตร สูง 40 เมตร ทางเข้าอยู่ที่ชั้น ใต้ดิน โดยท่านต้องเดินผ่านอุโมงค์ใต้ทะเลซึ่งมีเพดานแก้วยาวราว 60 เมตร และขึ้นลิฟท์ไปที่ชั้น 4 ก่อน ที่จะค่อยๆเดินชม จากชั้นบนมาที่ชั้นล่างตามลำดับ ที่นี่จะมีการจัดแสดงการค้าขายทางทะเลตั้งแต่สมัย ที่พ่อค้าจากนานาประเทศเริ่มนำเรือออกไปค้าขายทั่วโลก จนถึงสภาพของโอซาก้าในสมัยเอโดะ ซึ่งมี เรือวิ่งไปมาระหว่างโอซาก้าและเอโดะ (โตเกียว)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก OSAKA PLAZA HOTEL

วันที่ห้า
ปราสาทโอซาก้า - พิพิธภัณฑ์ INSTANT RAMEN
– ห้างอิออน (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09. 00น.

หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้าเป็นสัญญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโอซา ก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปีค.ศ.1583 โดย Toyotomi Hideyoshi ( ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรก ยอดประสาทหรือส่วนที่เรียกว่า Tenshukaku แล้วเสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าล้างโคตร Tenshukaku ก็ถูกทำลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปีค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายย่อยยับอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ปราสาทโอซาก้าไม่มี Tenshukaku มานานปี จนกระทั่งในปี 1931 นายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า นาย Seki ได้ขอรับเงินบริจาคจากชาวเมืองจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนเยน (เท่ากับราว 75,000 ล้านเยนในปัจจุบันนี้) มาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศ) บนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukaku ท่าน สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคนนอกจากตัว Tenshukaku อันงดงามแล้ว ภายในตัวปราสาท ยังมีนิทรรศการแสดงหลักฐาน ภาพเขียน เครื่องแต่งกายโบราณ ฯลฯที่เกี่ยวข้องกับประสาทและตระกูล Toyotomi อยู่ ส่วนบริเวณรอบๆปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้ใบไม้งามสะพรั่งในทุกๆฤดู เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ INSTANT RAMEN โดยด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์จะมีรูปปั้นของลุง Momofuku Ando ผู้เรียกได้ว่า บิดาของบะหมี่ถ้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมครั้งแรกในปี 1999 ตั้งอยู่ที่เมือง Ikeda ซึ่ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ( Chicken Ramen) ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 1958
 
 

- นำทุกท่านเดินทางสู่ AEON MALL RINKU SENNAN เพื่อท่านละลายเงินเยน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ทุกท่านได้แวะซื้อขนมของฝาก ของที่ระลึกที่ยังตกหล่น ให้กับคนทางบ้านอีกด้วย

ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่าน รับประทานค่ำ ก่อนเดินทางสู่สนามบิน

21 .00 น.
แล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน คันไซ
วันที่หก กรุงเทพฯ
00.30น.
เหิรฟ้าจากสนามบิน คันไซ ด้วยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 67 3
04.20
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com