บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่
20.45 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 1- 2 เคาน์เตอร์ C สาย การบิน ไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
23.45 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
วันที่สอง
ชืโตเซ่ – โซอุนเคียว – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ – หมู่บ้านไอนุ – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ(-/L/D)
08.00 น.
ถึงสนามบินนานาชาติ ชิน ชิโตเซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอกไกโด หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย

- นำท่านดื่มด่ำกับความงามของธรรมชาติอันกว้างใหญ่ด้วยการนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ของยอดเขาคุโรดาเกะ ที่สูงถึง 1,300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ให้ ท่านได้สัมผัสความงามของธรรมชาติ และมองเห็น วิวที่สวยงามรอบๆภูเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลา

- นำท่านเดินทางสู่เมืองชิราโออิ เพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวไอนุ ปัจจุบันที่นี่จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ ท่านจะได้ชมการแสดงวิถีชีวิต, เรื่องราวความเป็นมาของชนเผ่า, ข้าวของเครื่องใช้, อาวุธในการล่าสัตว์, และการดำรงชีวิตของชาวไอนุ
เที่ยง
รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่เมือง โนโบริเบทสึ เมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของของเกาะฮอกไกโด โดยจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
- นำท่านเดินทางสู่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” นำท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติ ที่ กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมา ไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมี ศาลเจ้า ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเช่นกัน เชิญท่านเลือกหามุมบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรมที่พัก NOBORIBESTSU MAHOROBA HOTEL

วันที่สาม
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ( B /L/D )
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง “โอตารุ” (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North) พาท่านชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวของสไตล์ยุโรป
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - พาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ .คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

 
 

ที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม - จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้น มีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรก ๆ ที่นำมาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เลือกชมและฟังเพลงเมโลดี้อันไพเราะ ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่เมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

  - นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงาน ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้ อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี้คือ SHIROIKOIBITO ซึ่งมีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่าน รักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ ไหนไม่ได้ และท่านก็ยังจะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการเมนู ปูอลาสก้า หรือ ปู 3 ชนิด และ อาหารสไตล์ เจงกิสข่าน พร้อมเบียร์ซับโปโร ให้ท่านได้ลิ้มชิมรส
- นำท่านเดินทางสู่ที่พัก OKURA SAPPORO HOTEL
วันที่สี่
ซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ (B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

- นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อ
ศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะ
ฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับ
ให้คนท้องถิ่นได้ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อค อเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจาก อาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดย ใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาว มานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดง หลังนี้ ตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันที่ยังงดงามอยู่นั้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้จึง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี ค.ศ.1969
  - ชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็น อีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลา ตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอก
เวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับ การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
  - จากนั้น เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิ ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบัง แดดบังฝนและหิมะ ความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านรวงให้เลือกซื้อของกว่า 200 ร้านค้า ท่านจะได้เลือกซื้อ สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง เป็นต้น
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการเมนู KING CRAB NABE

- นำท่านเดินทางสู่ที่พัก OKURA SAPPORO HOTEL

วันที่ห้า
ซัปโปโร – ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ( B /-/- )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
10.55 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน TG เที่ยวบินที่ TG 671
16.45 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com