บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

อินเดีย - เนปาล 10 วัน 8 คืน
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล – มหัศจรรย์ หมู่ถ้ำมรดกโลก

พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์ สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ บูชาพระพุทธเมตตา สัตตะมหาสถาน

กุสินารา สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน สักการะพระพุทธปรินิพพาน มกุฎพันธน

เจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง

พาราณสี ป่าอิสิปัตนมฤคทายวัน หรือสารนาถ สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญวัคคีย์ สักการะ ธัมเมกขะสถูป เจาคันธีสถูป มูลคันธกุฎี ยศเจดียสถาน เสาหินศิลาจารึก

ถ้ำอจันต้า หนึ่งใน Unseen in India เป็นถ้ำที่มีการขุดเจาะภูเขาเข้าไป เรียงกันถึง 30 ถ้ำ ถ้ำนี้มีกำเนิดก่อนคริสตศักราชราว 200 ปี (พ.ศ.350)

ถ้ำเอลโลร่า สร้างในพุทธศตวรรษที่ 9-12 ในขณะที่การสร้างถ้ำอชันตา กำลังจะสิ้นสุดลง เอลโลร่ามี 34 ถ้ำ แบ่งเป็น 3 ศาสนา คือศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู และศาสนาเชน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – กรุงเดลลี – พุทธคยา

06.50 น .
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินแอร์อินเดีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.55 น .
ออกเดินทางสู่ “ กรุงเดลลี ” โดย Air India โดย AI333
11.55 น .
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ อินทิรา คานธี กรุงเดลลี ประเทศอินเดีย
14.05 น .
ออกเดินทางสู่ พุทธคยา โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 433
15.40 น .

เดินทางถึง พุทธคยา ประเทศอินเดีย ( เวลาท้องถิ่น เวลาที่อินเดีย ช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชั่วโมง ) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านนมัสการ มหาเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ หรือพระที่นั่งเพชร ที่ประดิษฐานอยู่ระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์กับวิหารพระเจดีย์มหาโพธิ์ นมัสการสัตตมหาสถาน อันหมายถึงมหาสถาน 7 แห่งที่พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่แห่งละ 7 วัน หลังจากตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันได้แก่ สัปดาห์ที่ 1 โพธิบัลลังก์หรือรัตนบัลลังก์ สัปดาห์ที่ 2 อมินิสเจดีย์ สัปดาห์ที่ 3 รัตนจงกรมเจดีย์ สัปดาห์ที่ 4 รัตนฆรเจดีย์ สัปดาห์ที่ 5 ต้นอชปาลนิโครธเจดีย์ สัปดาห์ที่ 6 ต้นมุจลินทร์ สัปดาห์ที่ 7 ราชายตนะ นำท่านกราบนมัสการ หลวงพ่อพุทธเมตตา ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระมหาเจดีย์ พระพุทธปฏิมากร ปางชนะมารอายุ1,400 ปีเศษที่รอดพ้นจากการถูกทำลายจากน้ำมือกษัตริย์ฮินดูอย่างปาฏิหาริย์ประดิษฐานภายในเจดีย์พุทธคยา ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
ค่ำ
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Royal Residency หรือเทียบเท่า / รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สอง พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – พุทธคยา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงราชคฤห์ เมืองหลวงของแคว้นมคธในอดีต อันล้อมรอบด้วยภูเขาจนได้รับนามว่า “ เบญจคีรีนคร ” เดินทางขึ้นสู่ “ เขาคิชฌกูฏ ” นมัสการพระคันธกุฏิ พระพุทธองค์บนยอดเขา ชม “ กุฏิพระอานนท์ ถ้ำสุกรขาตา ” ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ “ ถ้ำพระโมคคัลลานะ ” และสถานที่ “ พระเทวทัต ” กลิ้งหินใส่พระพุทธองค์ ชมวิวทิวทัศน์ของกรุงราชคฤห์ในโอบเขาจากเบื้องสูง จากนั้นนำท่านลงจากเขาคิชกูฏ ชม “ คุกพระเจ้าพิมพิสาร ” ซึ่งถูก “ เจ้าชายอชาตศัตรู ” พระโอรสจับขังเพื่อแย่งราชสมบัติ ชม “ รอยเกวียน 2500 ปี ” ประทับร่องลึกในพื้นหินแสดงความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าของกรุงราชคฤห์โบราณ ชมซากสถูปที่พระเจ้าพิมพิสารพบพระพุทธเจ้าครั้งแรก

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย

นำท่านชม “ วัดเวฬุวนาราม ” วัดแห่งแรกของโลก ที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งเกิด เหตุการณ์พระสงฆ์ 1,250 รูป ล้วนเป็นเอหิภิกขุ มาประชุมพร้อมกัน โดยมิได้นัดหมายใน “ วัน มาฆบูชา ” ภายในวัดร่มรื่น ด้วยต้นไผ่และ “ สระกลันฑกะ ” ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารทรงขุดไว้ นำท่านเดินทางสู่ นาลันทา ชม “ มหาวิทยาลัยนาลันทา ” มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลกที่เคยรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ เมื่อพันกว่าปีมาก่อน เคยมีพระนักศึกษาอยู่นับหมื่นจากนานาประเทศ ก่อนถูกทำลายในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 โดยกองทัพชาวเติร์ก ชม ซากหอสมุด ซึ่งเคยสูงถึง 9 ชั้นซากสถูปเจดีย์ วิหาร ห้องเรียน ห้องพัก ของพระนักศึกษา นมัสการ “ สถูปพระสารีบุตร ” ซึ่งสร้างบริเวณที่เป็นบ้านเดิม และเป็นที่นิพพานของท่าน .... ได้เวลานำท่านเดินกลับสู่พุทธคยา ค่ำ นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Royal Residency หรือเทียบเท่า / รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สาม พุทธคยา – พาราณสี

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก - เชิญท่านสวดมนต์ไหว้พระ นมัสการพระเจดีย์พุทธคยา เจดีย์ตรัสรู้ ให้ท่านได้ดื่มด่ำสัมผัสบรรยากาศที่เยือกเย็นและสงบ ต่อด้วย นมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ แท่นที่ประทับที่พระสัมมาสัมพุท ธเจ้า ประทับนั่งสมาธิและตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในคืนวันวิสาขบูชา เชิญนั่งปฏิบัติธรรมบูชาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ นมัสการอนิมิสเจดีย์ สระมุจลินทร์ รัตนจงกรม สถานที่ต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุติ หลังตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นเวลา 49 วัน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
ออกเดินทางสู่กรุงพาราณสีโดยรถโค๊ช
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำและพักค้างคืนที่โรงแรม Radisson / Ramada หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ล่องแม่น้ำคงคา- สารนาถ – กุสินารา
05.00 น .

นำท่านล่องเรือชมแม่น้ำคงคาอันศักสิทธิ์ของชาวฮินดู ชมการอาบน้ำล้างบาป บูชาพระอาทิตย์ ชมการเผาศพริมแม่น้ำคงคาที่ไฟไม่เคยดับกว่า 3,000 ปี

07.00 น .

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สารนาถ ซึ่งอยู่นอกเมืองพาราณสี นำท่านชมเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าทรงพบปัญจวัคคีย์ นำท่านนมัสการพระมูลคันธกุฎี ซึ่งเป็นกุฏิหลังแรกที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรก ซึ่งในอดีตคือป่าอิสิปตนมฤคทายวัน นมัสการธรรมเมกสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ บังเกิดพระรัตนตรัยขึ้นเป็นครั้งแรก และเป็นที่เกิดวันอาสาฬหบูชา อิสระปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทยสารนาถ ( เพื่อไม่เสียเวลาในการเดินทางกลับมาพารณสี )
บ่าย
ออกเดินทางสู่ กุสินารา สถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
ค่ำ
เดินทางถึงกุสินารา รับประทานอาหารค่ำและพักค้างคืนที่โรงแรม Royal Residency
วันที่ห้า กุสินารา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านนมัสการปรินิพพานวิหาร ณ สาลวโณทยานสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงดับขันธ์ปรินิพพานที่ใต้ต้นรัง อิสระปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหาร กลางวัน ที่โรงแรม
บ่าย

นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ อิสระปฏิบัติธรรม ตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำและพักค้างคืน

วันที่หก กุสินารา – สาวัตถี

เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.
หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่เมืองสาวัตถี ( 7 ชม. )
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคระหว่างทาง
15.00 น.

ถึงสาวัตถี นำท่านชมกรุงสาวัตถีในอดีต ชมบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาอุบาสกผู้ อุปถัมภ์พุทธศาสนา ชมห้องเก็บสมบัติท่านอนาถบิณทิกเศรษฐีผู้บริจาคเงินจนหมดคลังเพื่อสร้างเชตวันมหาวิหารถวายแด่พระพุทธเจ้า ชมบ้านท่าน องคุลีมาล

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำและพักค้างคืนที่รงแรม Pawan หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด เชตวันมหาวิหาร – ลัคเนาว์
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า นำท่านนมัสการวัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งท่านอนาถบิณทิกเศรษฐีบริจาค ทรัพย์ซึ้อที่ดินจากเจ้าเชต หรือที่เรียกว่า " สวนเจ้าเชต" เพื่อสร้างวัดถวายเป็นที่ประทับของ พระพุทธเจ้านมัสการวัดที่ซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการ เผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สำคัญในสมัยพุทธกาล ชมพระคันธกุฎี 3 ฤดู ที่ท่านอนาถบิณฑิก เศรษฐีสร้างถวายพระพุทธเจ้า สวดมนต์ภาวนาที่ธรรมสภา สถานที่ที่พระพุทธเจ้าใช้แสดงธรรม โปรดพุทธบริษัทในอดีตทุกเย็น ชมที่บวชพระใหม่ นมัสการกุฏิ พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน์ พระอานนท์ พระราหุล พระสิวลี ฯลฯ นมัสการต้นโพธิ์ที่พระอานนท์ปลูกไว้ โดยพระโมคคัลลาน์ นำหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา ชมสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหารย์สถาน ที่ธรณีสูบพระเทวฑัตและนางจิณจมาณวิกา

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
บ่าย
หลังอาหารนำท่านเดินทางไป ลัคเนาว์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตตาคาร (โรงแรม) หลังอาหารนำท่านสู่โรงแรม CLARKS หรือเทียบเท่า

วันที่แปด ลัคเนาว์-เดลฮี-ออรังกาบัด

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมเมืองลัคเนาว์

11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรม หลังอาหารกลางวัน นำท่านสู่สนามบิน
14.40-15.40
เดินทางสู่กรุงเดลฮีโดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W 7075
17.50-19.40

เดินทางสู่กรุงออรังกาบัด โดยเที่ยวบินที่ S2-3032 ออรังกาบัด เป็นเมืองที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งในรัฐมหาราษฏร์ เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการผลิตผ้าไหม ผ้าผืนต่างๆ ซึ่งส่งออกไปขายยังประเทศกรีซ โรม และอียิป ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว ออรังกาบัดเป็นเมืองที่มีอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ มากมาย เช่น ถ้ำอชันต้า (Ajanta) และ เอลโลร่า (Ellora)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

วันที่เก้า ออรังกาบัด – ถ้ำอชันต้า – ออรังกาบัด

   
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ถ้ำอชันต้า (ระยะทางประมาณ 106 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรกดโลกในปีค.ศ.1983 มีถ้ำในพุทธศาสนาอยู่มากถึง 30 คูหา หมู่ถ้ำอชันต้ามีทั้งรูปประติมากรรมและงานจิตรกรรมอันวิจิตรงดงาม คงสภาพสมบูรณ์ ถ้ำถูกปิดซ่อนเอาไว้ จึงรอดพ้นจากการทำลายล้างจากกองทัพผู้รุกรานมาได้ ถ้ำอชันต้ามั่งคั่งด้วยงานพุทธศิลป์อันงามวิจิตร ความวิริยะอุสาหะของช่างฝีมือและศิลปินแต่ครั้งโบราณที่พยายามสกัดหน้าผาให้เรียบ แล้วค่อยๆเจาะหินเข้าไปเป็นคูหา ด้านในจะเห็นองค์เจดีย์องค์พระปฏิมาและพระโพธิสัตว์ที่จำหลักจากเนื้อหินเดียวกันละเอียดงามพลิ้ว มีการลงลายเขียนสี กลายเป็นสุดยอดภาพจิตรกรรมที่สีสันคงทนมานานนับพันปี

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นำท่านเดินทางกลับ ออรังกาบัด
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ................

วันที่สิบ ถ้ำเอลโลร่า – มุมไบ

   
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเอลโลร่า (ระยะทาง 30 กม.จากออรังกาบัด) ท่านจะได้สัมผัสความใหญ่โตมหึมาของศาสนสถานหินเอลโลร่าอันงดงาม และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ด้วยถ้ำมหัศจรรย์นี้ถูกสร้างโดยการขุดเจาะหน้าผาเข้าไปเป็นแนวตรง สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 6-10 ปลายสมัยราชวงศ์รัชตคุต ถ้ำเอลโลร่าประกอบไปด้วยถ้ำทั้งหมด 34 ถ้ำ แบ่งเป็นพุทธสถาน 12 ถ้ำ เทวสถานในศานาฮินดู 14 ถ้ำ และศาสนสถานของเชน 8 ถ้ำ ชมเทวสถานไกรลาสในศาสนาฮินดู ซึ่งแกะสลักภูเขาทั้งลูกให้เป็นปราสาทหินศิลปะอินเดียใต้ สลักลวดลายเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆ อย่างงดงามเหนือจิตนาการ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นำท่านชมเมือง ออรังกาบัด เมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของเหล่าพุทธศาสนสถานเทวสถานของ ซึ่งมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงความมั่งคั่งของประวัติศาสตร์ในอดีต ชม บีบี กา มักบารา( BiBi KaMaqbara) สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก โดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสร้างเพื่อรำลึกถึงพระมารดา (พระนาง บีกัมราเบีย อุเด ดาราณี) สถาปัตยกรรมลักษณะคล้ายทัชมาฮาล / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.30 น.
ออกเดินทางจากออรังกาบัดกลับสู่เมืองมุมไบ โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI 888
18.25 น.
เดินทางถึงเมืองมุมไบ ... / นำท่านรับประทานอาหารค่ำ

วันที่สิบเอ็ด มุมไบ – กรุงเทพฯ

00.35 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI 330
06.20 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ – ไฟลท์อินเตอร์ ไกลับ สามารถใช้ การบินไทยได้

   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com