บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 แห่ง
ประเทศอินเดีย เนปาล ชม ศิลปวัฒนธรรม สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของมวลมนุษยชาติ
สัมผัสความหลากหลาย เสมือนพิพิธภัณฑ์โลกที่ย้อนกลับสู่ยุคอดีต

 

พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ก่อนที่จะทรงดับขันธ์ปรินิพพานว่า “ ดูก่อนอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชื่อว่า พระตถาคตประสูติที่ลุมพินีก็ดี พระตถาคตตรัสรู้ที่พุทธคยาก็ดี พระตถาคตทรงแสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็ดี และพระตถาคตเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานที่กุสินาราก็ดี ชนผู้ที่ได้เที่ยวจาริกไปในสังเวชนีย-สถานทั้ง ๔ แห่ง และพุทธสถานด้วยดวงจิตที่เลื่อมใสแล้ว เมื่อจักทำการละสิ้นชีวิตลง ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าจากตายเพราะกายแตกดับแล้วจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – เมืองคยา ( 7-23 องศา ) ( -/-/D )
06.00
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 สายการ บิน AIR INDIA COUNTER W พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ สัมภาระ
08.50
เหิรฟ้าสู่ กรุงนิวเดลฮี โดยเที่ยวบินที่ AI 333 แวะเปลี่ยนเครื่อง เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที นิวเดลีเป็นเมืองหลวงของอินเดีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง และศูนย์การคมนาคม
13. 20

ออกเดินทางสู่เมืองคายา ประเทศอินเดีย โดยบินที่ AI 433

   
14.50

ถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านสู่ เมืองพุทธคยา เป็นตำบลๆหนึ่งอยู่ในเมืองคยา อยู่ห่างจากสนามบินไปประมาณ 20 นาที เป็นสถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า มีต้นศรีมหาโพธิ์และพระมหาเจดีย์ศรีพุทธคยาอยู่ในบริเวณเดียวกัน จากนั้นนำท่านสู่โรงแรม

- สมควรแก่เวลานำท่าน นมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ สถานที่ทรงประทับตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ไหว้พระสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชาแด่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่ชาวพุทธทั่วโลกมากราบไหว้บูชา นำท่านเวียนเทียนรอบองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา นมัสการรัตนจงกรมเจดีย์ อนิมิสเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ สระมุจลินท์ มนัสการพระพุทธเมตตาภายในพระมหาเจดีย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (โรงแรม) หลังอาหารนำท่านสู่โรงแรม

วันที่สอง
พุทธคยา
– ราชคฤห์ – นาลันทา – พุทธคยา ( 9-22 องศา อาจมีฝนปรอย ) ( B/L/D )

   
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร) ระหว่างทางสัมผัสชีวิตที่เรียบง่ายของชนชาติอินเดียที่คงอยู่อดีตสู่ปัจจุบันเป็นวิถีที่ยาวนาน แวะชิมขนมขาชา ซึ่งเป็นขนมที่มีมาแต่สมัยพุทธกาล จากนั้นนำท่านเข้ามมัสการพระคันธกุฎีที่ประทับจำพรรษาของพระพุทธองค์บนยอดเขาคิชกูฏ นำท่านไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาเวียนเทียน นมัสการกุฏิพระอานนท์ ถ้ำสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรเถระบรรลุพระอรหันต์ สถานที่ ที่พระเทวทัตกลิ้งหินเพื่อประทุษร้ายพระพุทธองค์ นำท่านชม วัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างอุทิศถวายเป็นสถานที่ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมพระอริยสงฆ์ 1 , 250 รูป ซึ่งมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันเพ็ญมาฆมาส สวดมนต์ไหว้พระและทำประทักษิณและชมตะโปธารบ่อน้ำร้อนที่มีมาแต่สมัยกาล นำท่านนั่งรถชมสภาพเมืองราชคฤห์
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (โรงแรม Residency Hotel ) หลังอาหารนำท่าน นมัสการหลวงพ่อองค์ดำที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต ชมรอบมหาวิทยาลัยนาลันทา เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรก ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมากกว่าพันปี ปัจจุบันคงเหลือเพียงซากปรักหักพัง

เดินทางกลับสู่พุทธคยา
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (โรงแรม) พักค้างคืน โรงแรม
วันที่สาม
พุทธคยา – พาราณสี - ล่องแม่น้ำคงคา ( 13-21 องศา ) ( B/L/D )
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ เมืองพาราณสี ดินแดนแห่งการแสวงบุญชำระบาป มรดกโลกที่มีชีวิตกว่าสี่พันปีของอินเดียหรือแคว้นกาสีในสมัยโบราณ เมืองแห่งสมญานามว่า นครแห่งแสงไฟ กรุงไกรแห่งความศักดิ์สิทธ์ เมืองสถิตองค์สิวะ แดนประกาศธรรม ถิ่นอารยธรรม 5000 ปี ป้อมปราการสุดท้ายของศาสนาฮินดูโบราณ เป็นดินแดนในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียโดยแท้

ถ้าอยากรู้จักอินเดียที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร ต้องมาดูที่เมืองพาราณสีแห่งนี้ เมืองแห่งการบูชาพระอาทิตย์ บูชาแม่น้ำคงคา ปัจจุบันยังคงเป็นเมืองที่มีผู้อาศัยอยู่เสมอไม่เคยเป็นเมืองร้าง

   
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ วัดไทยสารนาถ หลังอาหารนำท่านเดินทางไป นมัสการเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธองค์พบปัญจวัคคีย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสารนารถ เมืองมรดกโลก ระยะทาง 12 กิโลเมตร สถานที่ตั้งของ อิสิปตนมฤคทายวัน ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ และก่อให้เกิดพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขึ้นครบเป็นครั้งแรกในโลก นำสักการะ ธัมเมกขสถูป ที่ทรงแสดงปฐมเทศนา (ธัมมจักกัปปวัตนะสูตร) เพื่อทรงหมุนวงล้อแห่งธรรมเข้าสู่มวลมนุษย์ พระคันธกุฎี ที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาแรก หลังจากการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ และซากสังฆารามกุฏินับพันที่รายรอบ ได้เวลาสมควรนำเดินทางกลับเมืองพาราณสี
   
เย็น
นำท่านเดินทางผ่านตลาดเมืองพาราณสี ชมวิถีชีวิตชาวเมืองพาราณสี นำท่านล่องเรือชมแม่น้ำคงคา แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาว ฮินดู มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัย ชาวอินเดียถือว่าเป็นสายน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หลั่งไหลมาจากสวรรค์ ใครได้อาบ ได้ดื่มกินถือเป็นมงคลและยังถือว่าได้ชำระบาปไปกับสายน้ำ คนฮินดูแบ่งสองฝั่งแม่น้ำคงคาออกเป็น 2 ฝั่ง นรกและฝั่งสวรรค์ ฝั่งนรกคือฝั่งที่ไม่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ ส่วนฝั่งสวรรค์จะมีบ้านเรือนของประชาชนตั้งอยู่อย่างแออัด เชื่อว่าแม่น้ำนี้ไหลมาจากภูเขาไกรลาส( MT.KAILASH ) เมืองสรวงสวรรค์ (ตามหลักภูมิศาสตร์ แม่น้ำนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย) ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และอาบน้ำล้างบาป ชมการเผาศพ ณ ริ่มฝั่งแม่น้ำคงคา ที่ต่อเนื่องมากว่า 4, 000 ปี ไฟที่ไม่เคยดับ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตตาคาร (โรงแรม) หลังอาหารนำท่านสู่โรงแรม

วันที่สี่
พาราณสี
– กุสินารา (11-25 องศา) ( B/L/D )

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน
เทียง
บริการอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง หลังอาหารนำท่านสู่ เมืองกุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาตาร (โรงแรมที่พัก) หลังอาหารนำท่านสู่โรงแรม
วันที่ห้า
กุสินารา - ลุมพินี (6-19 องศา ) ( B/L/D )
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเข้านมัสการปรินิพพานสถูป ณ สาลวโนทยาน และมกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สวดมนต์ไหว้พระ
   
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก

***โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวท่าน เพื่อประทับตราออกจากอินเดีย ***
- หลังอาหารนำท่านสู่ ลุมพินี สถานที่ประสูติ (ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เดินทางถึงชายแดน เนปาล โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวท่าน เพื่อประทับตรา เข้าประเทศเนปาล *** หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของ สิทธัตถะกุมาร

ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก
วันที่หก
ลุมพินี (7-19 ) – สาวัตถี (5-19 องศา ) ( B/L/D )
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านนมัสการสถานที่ประสูติ และเสาศิลาจารึกที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างพร้อมด้วยจารึกไว้เป็นหลักฐานสำคัญ จากนั้นนำท่าน ชมสระโบกขรณี
บ่าย

บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม

โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวท่าน เพื่อประทับตรา ออกประเทศเนปาล

***โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวท่าน เพื่อประทับตรา เข้าประเทศอินเดียอีกครั้ง ***

- นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองสาวัตถี เมืองแห่งมงคลสูตร เมืองแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เมืองโจรกลับใจ เมืองเศรษฐีใจดี เมืองแห่งเดียรถีลองวิชา เมืองธรณีสูบคนบาป

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรม
วันที่เจ็ด
สาวัตถี – ลัคเนาว์ (6-24 องศา ) ( B/L/D )
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
   
 

- จากนั้นนำท่าน ชมวัดเชตวันวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาว นมัสการธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด ธรรมสภา กุฏิพระอรหันต์เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลี พระอานนท์ พระราหุล พระองคุลีมาล พระกัสสปะ และอารามฝ่าย พระภิกษุที่เคยจำพรรษาในครั้งพุทธกาล นมัสการต้นโพธิ์ ที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี บ้านบิดาของท่านองคุลีมาล ชมสถานที่ธรณีสูบ พระเทวทัตและนางจิญจมาณวิกา ชมสถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์

บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไป ลัคเนาว์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตตาคาร โรงแรม
วันที่แปด
ลัคเนาว์ – อัครา (8-22 องศา ) ( B/L/D )
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่...เมืองอัคระ (ระยะทางประมาณ 363 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิคระหว่างทาง
   
บ่าย

เดินทางถึงเมืองอัครา นำท่านเข้าชมทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญ 1 ใน 7 ของโลก ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก อันยิ่งใหญ่ และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 นำท่านเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค เป็นถ้อยคำอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป

- นำท่านถ่ายรูปกับ ลานน้ำพุ ที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนำเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่าง ๆ ลงไปในเนื้อหิน

เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดม มีหอคอยสี่ เสาล้อมรอบ ตรงกลางด้านในเป็นที่ ฝังพระศพของพระนาง มุมตัซ มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่ว นิรันดร์ ทัชมาฮาลนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี สิ้นเงินไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองคำประดับส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กิโลกรัม ใช้คนงานกว่า 20,000 คน

 

- นำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนา ที่ฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว

เล่ากันว่า พระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดำ ด้วยรูปอาคารแบบเดียว กันกับทัชมาฮาล เพื่ออยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอัคราเสียก่อน

18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่เก้า
อัครา ฟอร์ท – เดลลี (8-24 องศา ) (
B/L/D )

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเข้าชม อัคราฟอร์ด แหล่งมรดกโลก ริมแม่น้ำยมุนา ที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์ มหาราช แห่งราชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ.1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและ เป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรสคือ พระเจ้าชาฮันกีร์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) พระเจ้าชาห์จาฮานได้สร้าง ขยายต่อเติม ป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต
   
  - นำท่านเข้าชมป้อมผ่าน ประตูอำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็น พระราชวัง ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาด ยักษ์สำหรับสรงน้ำ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรม สามยุคสมัยตามรสนิยมที่ แตกต่างกันของสามกษัตริย์ นำท่านเข้าชมด้านในพระตำหนักต่าง ๆ ที่สลัก ลวดลายศิลปะแบบโมกุล ที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดียผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย จากนั้นนำขึ้นสู่ระเบียง ชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถ มองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ นำชมห้อง ที่ประทับของกษัตริย พระโอรส พระธิดา องค์ต่าง ๆ
   
 

- นำท่านชมพระตำหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ ที่พระตำหนักนี้เอง ที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรสออรังเซบ จองจำขังไว้ 7 ปี ในช่วง ปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ จากนั้นนำชมลานสวนประดับดิวันอีอาอำ ที่ชั้นบนด้านหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับ แห่งนี้เองที่พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ ที่นำสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขาย ให้นางในฮาเร็ม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครเดลลี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านผ่านชม กรุงเดลลี ” (Delhi) เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดียชมบริเวณ “ เมืองเดลลีใหม่” ชมศิลปะการวางผังเมือง ซึ่งอังกฤษได้ออกแบบผังเมืองใหม่ที่ทันสมัย และสวยงามในปี ค.ศ. 1912 ชมตึกที่ท าการของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ผ่านชม “ ทำเนียบ ประธานาธิบดี ” “ ราษฎรปติภาวัน” อาคารรัฐสภา หรือ “ โลกยสภา” แวะถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ สถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบได้อย่างสง่างาม และ ประตูชัย ( Indian Gate) ซึ่งสร้างอุทิศให้กับทหารหาญที่เสียชีวิตในสงคราม โดยมีไฟจุดเป็นการไว้อาลัยตลอด 24 ชั่วโมง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักที่เดลฮี
วันที่สิบ
เดลฮี - กรุงเทพฯ ( B/-/- )
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
13.25
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ AI 332
19.20
ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com