บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ – สาธารณรัฐเอสโตเนีย – สาธารณรัฐลัตเวีย - สาธารณรัฐลิทัวเนีย

(จำนวน 8 วัน โรงแรม 6 คืน)
โดย สายการบินฟินแอร์ (AY)

รายละเอียดการเดินทาง : UPDATE PROGRAM: 20 FEB 2013

วันที่หนึ่ง
กรุงเทพฯ
– เฮลซิงกิ ( ฟินแลนด์) – ทาลลินน์ (เอสโตเนีย) (-/-/ D )

06.30 น .
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิประตู 8 แถว S เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์ พร้อมพบ เจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
09.05 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ โดย สายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 090 ( ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 25 นาที)
15.30 น.
เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ–แวนต้ากรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ตามเวลาท้องถิ่น ( เวลาท้องถิ่นที่กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ช้ากว่าเวลาท้องถิ่นประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการด่านตรวจคนเข้าเมือง / จากนั้นแวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
16.55 น.

ออกเดินทางต่อสู่ กรุงทาลลินน์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย โดย สายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 3929 ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 35 นาที)

17.30 น.
เดินทางถึง กรุงทาลลินน์สาธารณรัฐเอสโตเนีย ประเทศที่มั่งคั่งด้วยแหล่งท่องเที่ยวของยุโรปตอน เหนือ เมืองทาลลินน์ ( Tallinn) คือเมืองหลวง และเมืองท่าหลักที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยว ของเอสโตเนีย เมืองที่ได้ชื่อว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในทะเลบอลติค
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( อาหารจีน )
20.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU HOTEL OLUMPIA
ADDRESS: LIIVALAIA 33, 10118, TALLINN, EE TEL: +372 631 5333

วันที่สอง ทาลลินน์ ( B/L/D )

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.00 น.

นำท่านชม กรุงทาลลินน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐเอสโตเนียเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมา กว่า 3,000 ปี เป็นชนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกรากในเขตตอนเหนือของทะเลบอลติค ภายหลังถูกยึด ครองโดยเดนมาร์ก และสวีเดน จนถึงสงครามโลกถูกปกครอง โดยสหภาพโซเวียต และเป็นอิสรภาพในปีค.ศ. 1991 นำท่านเข้าสู่เขต เมืองเก่าทาลลินน์ ได้รับรองจากยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก และได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ชม เขตเมืองเก่า Toompea (Cathedral Hill) ในเขตอัพเพอร์ทาวน์ เพื่อให้ ท่านได้ชม The Palace of Toompea ซึ่งในปัจจุบันคือรัฐสภาแห่งเอสโทเนีย แล้วนำท่านผ่านชม หอคอย Tall Herman Tower ป้อมปราการเมืองเก่าในยุคกลาง

- นำท่านชม โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ โบสถ์ใหญ่ ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ เป็นโบสถ์คริสต์ ออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่ เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สถาปนิกผู้ออกแบบโบสถ์แห่งนี้ก็คือ Mikhail Preobrazhenski จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างขึ้นเพื่อ อุทิศให้แก่เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้ ด้านบนของโบสถ์มีหอระฆังใหญ่ มีระฆัง 11 อัน รวมถึงอันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซึ่งมีน้ำหนักถึง 15 ตัน แล้วนำชม โบสถ์เซนต์แมรี่ หรือ DOME CHURCH โบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นแห่งแรกในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 นำท่านเข้าสู่ เขตโลเวอร์ทาวน์ ชม จัตุรัสทาวน์ฮอลล์ (Town Hall Square) ที่เก่าแก่และงดงามด้วยศิลปะแบบโกธิค สร้างก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนทั้งแบบอาร์ตนูโวและโกธิค ล้วน
ได้รับการบูรณะไว้อย่างน่าชม ชมร้านขายยา The Town Hall Pharmacy ที่ถูกบันทึกว่าเปิดกิจการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1422 และยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน ชมอาคาร The Great Guild Hall ที่ถูกจัดอันดับให้ ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน์ โดยสมาคมพ่อค้าได้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1407 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเอสโตเนีย
12 .00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( อาหารพื้นเมือง)
13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่บริเวณ “ จัตุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์(Tallinn Old Town Square) ย่านศูนย์กลางของเมืองที่ได้รับการรับรองจาก องค์การยูเนสโกให้เป็น เมืองมรดกโลก ในปี 1997 ในอดีตเป็นสถานที่ ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ใช้เป็นที่เฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ของเมือง และเป็นที่ประหารชีวิตนักโทษ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกสินค้าพื้นเมือง หรือ สินค้าแบรนด์เนม ต่างๆ ที่ “ ย่าน Viru Street

18 .00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( อาหารพื้นเมือง )
จากนั้น RADISSON BLU HOTEL OLUMPIA
ADDRESS: LIIVALAIA 33, 10118, TALLINN, EE TEL: +372 631 5333

วันที่สาม
ทาลลินน์ – แปร์นู – หาดเยอร์มาลา (ลัตเวีย)
( B/L/D )

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองแปร์นู (Parnu) (ระยะทาง 129 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ) นำท่านชม เมืองแปร์นู เมืองพักผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูร้อนที่ มีชื่อเสียงที่สุดในฝั่งตะวันตกชายฝั่งทะเล พร้อมบันทึกภาพสวยของเมืองบ้านไม้แบบ Wooden House เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเอสโตเนีย

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( อาหารพื้นเมือง)
13.30 น.

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ หาดเยอร์มาลา (Jurmala) (ระยะทาง 202 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที – 4 ชั่วโมง ) เป็นชายหาดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจาก กรุงริก้าไปทางทะเลบอลติค ประมาณ 17 กิโลเมตร ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันแสนงดงามของชายหาด และป่าสนอันเขียวขจี ชายหาดเยอร์มาลาเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่สวยงาม บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตงดงาม สถาปัตยกรรมประกอบด้วยการผสมผสานของระหว่างความทันสมัย ​​และบ้านไม้แบบเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 และที่นี่ยังมีชื่อเสียงในการอาบโคลน และน้ำแร่ ซึ่งรีสอร์ท ส่วนใหญ่ จะมีไว้ บริการสำหรับนักท่องเที่ยว

17.30 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม EIROPA HOTEL: JURAS STREET 56, JURMALA LV-2015, LATVIA TEL: +371 67762211

จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินเล่นริมชายหาด
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร พื้นเมือง

วันที่สาม
หาดเยอร์มาลา – ริก้า – โอลด์ทาวน์ – ช้อปปิ้ง
( B/L/D )

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.00 น.
นำท่านอำลาจาก หาดเยอร์มาลา เดินทางสู่บริเวณ เมืองเก่า Riga ซึ่งท่านจะได้ดื่มด่ำกับ สถาปัตยกรรมอันงดงามโดยเริ่มจากถนนอัลเบิร์ต และถนนอลิซาเบธ ที่มีอาคารแบบอาร์ตนูโวเรียงราย สร้างในยุคกลางอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ผ่านชมเซ็นทรัลมาร์เก็ต ตลาดสดของชาวเมือง โดยใช้บริเวณ เดิมของโกดังสินค้าริมฝั่งแม่น้ำเดากาวา ผ่านชม ปราสาทริก้า ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี แล้วไปบันทึกภาพของเมืองริมฝั่งแม่น้ำ เข้าสู่ เขตโอลด์ทาวน์ ที่มีร่องรอยของกำแพงเมืองโบราณโอบ ล้อมเมืองและป้อมดินปืนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้, จัตุรัสโบสถ์ ( Dom Square) อันเป็นที่ตั้งของมหาวิหาร ประจำเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแถบบอลติก, บ้านเก่าแก่ 3 หลังติดกัน (Three Brothers House) ตั้งอยู่เรียง กันในต่างรูปแบบสร้างในศตวรรษที่ 15 ศตวรรษที่ 16 และ กลางศตวรรษที่ 18 ซึ่งอาคารสวยงามเหล่านี้ ล้วนตกแต่งในสถาปัตยกรรมยุคสมัยกลางทั้งสิ้น และถือว่าเป็นอาคารที่อยู่อาศัยจริงของชาวเมือง ลัตเวีย, โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ และ อาคาร House of Blackheads อดีตศูนย์กลางการค้าที่พ่อค้าผู้ร่ำรวย คนหนึ่งสร้างขึ้น ก่อนจะมีกลุ่มพ่อค้าที่เรียกตัวเองว่า “ กลุ่มหัวดำ” (หรือกลุ่มพ่อค้าต่างชาติที่ยังไม่ได้
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( อาหารพื้นเมือง)
15.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL, RIGA24 KUGU STREET LV-1007, RIGA. TEL: +371 67061111
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ ย่านถนนช้อปปิ้ง อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น หรือ สินค้าแบรนด์เนม ที่มีให้เลือกมากมาย หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ART NOUVEAU ( อาหารพื้นเมือง) และเข้าสู่ที่พัก

วันที่สี่
ริก้า (ลัตเวีย) – วิลนิอุส
( ลิทัวเนีย) ( B/L/D )

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางโดยรถสู่ เมืองวิลนิอุส (VILNIUS) (ระยะทาง 291 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ) เมืองหลวงของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ( Lithuania) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุด และมีความสวยงาม ที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศเริ่มเป็นที่รู้จักกันดีเมื่อ ท่าน Grand Duke Gediminas ผู้ปกครองรัฐ ลิทัวเนีย ได้เชิญช่างฝีมือและพ่อค้าจากประเทศต่าง ๆ ทางแถบยุโรปให้มาพำนักอาศัยที่เมืองนี้ ที่นี่ยัง มีส่วนเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในแถบยุโรปกลาง และยุโรปตะวันออก เป็นเมืองที่มีโบสถ์สวย ๆ และวิหาร ต่าง ๆ ตกแต่งในสไตล์บาร็อคและโกธิค มากที่สุดเมืองหนึ่งกินพื้นที่ครอบคลุมถึง 360 ตารางกิโลเมตร เมืองนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ Unesco อีกด้วย
12.00 น.
เดินทางถึง เมืองวิลนิอุส
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( อาหารพื้นเมือง)
13.30 น.

นำท่านชม เมืองวิลนิอุส ชม Gate of Dawn กำแพงเมืองแห่งเดียวที่ยังคงหลงเหลือจากศตวรรษที่ 16 ติดกันเป็นประตูเข้าสู่โบสถ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ภายในประดิษฐานภาพพระแม่มาเรียที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์ ชมโบสถ์ Church of Holy Spirit ในนิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ์ ภายในเป็นที่เก็บรักษาร่างของนักบุญ 3 ท่านไว้ในโลงแก้ว นำท่านผ่านชม มหาวิทยาลัยวิลนีอุส (Vilnius University) มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในแถบยุโรปตะวันออก ก่อตั้งในปีค.ศ.1579 ชม โบสถ์เซนต์จอห์น (St.John Church) ซึ่งเป็นโบสถ์สไตล์โกธิค สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 14 แต่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ใน สไตล์บาร็อคในยุคศตวรรษที่ 18 และชมโบสถ์ St.Peter and Paul’s โบสถ์สไตล์บาร็อคสร้างในศตวรรษที่ 17 ภายในตกแต่งโดยรูปแกะสลักและรูปปั้นนูนต่ำถึง 2,000 ชิ้น จากนั้น อิสระให้ท่านเดิน เล่นชมเมืองเก่าเขตจตุรัสทาวน์ฮอลล์หรือ เลือกเดิน ช้อปปิ้งบน ถนนเยดิมิโน ถนนช้อปปิ้งขนาดใหญ่และทันสมัยของเมือง

17.30 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN VILNIUS AB “VALMEDA” SEIMYNISKIU G.1 LT- 09312 VILNIUS LIETUVA TEL: +370 5 210 3000
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร HUNTER’S (อาหารพื้นเมือง) แล้วเข้าสู่ที่พัก

วันที่ห้า
วิลนิอุส
( ลิทัวเนีย) – เมืองทราไก – เฮลซิงกิ ( ฟินแลนด์) ( B/L/D )

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (TRAKAI) เมืองหลวงเก่าของประเทศลิทัวเนีย ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของลิทัวเนีย ปัจจุบันเป็นเมืองพักตากอากาศริมทะเลสาบที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ล้อมรอบด้วยทะเลสาบกว่า 200 แห่ง จากนั้น นำท่านเข้าชม ปราสาททราไค เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะริมทะเลสาบเกรฟ (Galve) เริ่มก่อสร้างเมื่อปีศตวรรษที่ 14 โดย ท่านแกรนด์ดุ๊กวีเทาทัส (Vytautas) ที่ประสงค์จะใช้ชีวิตในบั้นปลาย ก่อนที่จะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทที่สร้างขึ้นมาจากาหินล้วนๆ และเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์รอบปราสาทที่แสนสวยงาม
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( อาหารพื้นเมือง)
14.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินวิลนิอุส
18.05 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ โดย สายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 134 ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
19.20 น.
เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ–แวนต้ากรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์
20.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( อาหารพื้นเมือง)
จากนั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN HELSINKI – VANTAA AIRPORT
ADDRESS: RALSSITLE 2, 01510 VANTAA, FINLAND TEL: + 358 09870 900

วันที่หก
เฮลซิงกิ – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
( B/L/- )

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น
นำท่านชมกรุง “เฮลซิงกิ” (HELSINKI) เจ้าของนาม “ธิดาสาวแห่ง ทะเลบอลติค” ด้วยทำเลที่ตั้งริม ทะเลในโอบล้อมของสายน้ำสีครามแห่งอ่าวฟินแลนด์ถึงสามด้าน ตึกรามอาคารส่วนใหญ่โดยเฉพาะ ในย่าน มาร์เก็ต แสควร์ ล้วนตกแต่งด้วยสีขาวและสีที่ให้ความรู้สึก อ่อนโยน มองดูสว่างสดใส จน ได้รับการเรียกขานว่าเป็น “นครสีขาวแห่งทิศเหนือ” (THE WHITE CITY OF THE NORTH) นำท่าน ชมความงามสง่าของ จัตุรัสซีเนท ในสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากรัสเซีย นำท่านชม THE CATHEDRAL วิหารประจำเมือง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชนะเลิศรางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์” ผ่านชมตึกทำการรัฐสภาสวนสาธารณะ จากนั้นนำท่านชม “วิหารเทมเปอเลียวคิโอ” ซึ่งมีชื่อ เล่นว่า “THE ROCK CHUREH” วิหารในสถาปัตรยกรรมสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างโดยสกัดเข้าไปในโพรงหินแกรนิตสีแดง ดูโอ่อ่าแปลกตาไม่มีที่ใดเหมือน บนหลังคาใช้ทองแดงขดไปมาดูแปลกตา เวลาร้องเพลงเสียงจะกังวานไพเราะมาก นำท่านชม “อนุสาวรีย์ ซิเบลิอุส” ( SIBELIUS MONUMENT) นักประพันธ์เพลงที่มีชื่อของประเทศ ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค อัน ยิ่งใหญ่โรงละครแห่งชาติที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
12 .30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( อาหารพื้นเมือง)
14.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ–แวนต้ากรุงเฮลซิงกิ
17.10 น.
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 089 ( ใช้เวลาในการ เดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 5 นาที)
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
07.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com