บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

PROGRAM STOCKHOLM - COPENHAGEN

วันที่หนึ่ง
กรุงเทพมหานคร – กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน) (-/-/- )

2 3 .00 น.
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง
กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า – เรือสำราญ
SILJA LINE ( B/L/D )

01.10 น.
ออกเดินทางสู่กรุง กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 9 60
   
07.00 น.

เดินทางถึง กรุงสต็อกโฮล์ม ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร แล้วออกเดินทางสู่เขตใจกลางเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าชมซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออก แบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล ในห้องบลูฮอลล์ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน แล้วนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ( Vasa) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจาก สามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเรือลำนี้ในเมืองสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเรือสำราญ SILJA LINE ท่านสามารถเลือก ซื้อสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด และเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเรือสำราญ อาทิเช่น
ไนต์คลับ , บาร์, คาสิโน, ห้องเกมส์ และท่านสามารถชมโชว์ต่างๆที่ทางเรือจัดแสดงเป็นรอบๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารภายในเรือสำราญ SILJA LINE
ห้องพักภายในเรือสำราญแบบ INSIDE CABIN (ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง)

วันที่สาม
เฮลซิงกิ - จัตุรัสตลาดเช้า - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถ์หิน – ช้อปปิ้ง (B/L/D )

เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในเรือส าราญ SILJA LINE
   
09.55 น.
เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ( Helsinki) นำคณะเที่ยวชมเมืองเริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอก จากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ยังเป็นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ที่ระลึกตามอัธยาศัย แล้วนำเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี จากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหารอุสเพนสเก้ ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย ผ่านชมจัตุรัสสภาสูง (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์ ด้านในเป็นอนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำและเข้าสู่ที่พัก

วันที่สี่
เฮลซิงกิ - ออสโล - เที่ยวชมมือง - พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง
สวนวิกเกอร์แลนด์- ลิลเลียแฮมเมอร์- เกโล่ ( B/L/D )

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
07.30น.
ออกเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อเดินทางสู่ กรุงออสโล
   
08.10น.

ถึงสนามบินการ์เดอมูน กรุงออสโล รถรอรับแล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต ประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี แล้วไปชมอุทยาน ฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง ชมทำเนียบรัฐบาล , พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีอาทิเนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
เดินทางสู่เมืองลิลเลียแฮมเมอร์ ดินแดนอันท้าทายของนักสกี Cross Country Ski มีอยู่ถึง 5 แห่งรวมระยะทางกว่า 2,000 ก.ม. คอยต้อนรับนักสกีจากทั่วทุกมุมโลก จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเกโล่
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำและเข้าสู่ที่พัก

วันที่ห้า
เกโล่ – รถไฟสายโรแมนติก – ฟลอม – ซองน์ฟยอร์ด – โวส ( B/L/D )

เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
08.00 น.
นำคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก ( FLAMSBANA) สู่มีร์ดาลเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็น ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของ ธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอด ภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดู ใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟ NSB จากสถานีมีร์ดาลจนถึงสถานี ฟลอม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นำท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน
17.35 น.
เดินทางถึง เมืองกุดวาเกน ( GUDVANGEN) จากนั่นนั่งรถโค้ชนำท่านเดินทางสู่ เมืองวอส (VOSS)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารและนำท่านเข้าสู่พักโรงแรม

วันที่หก โวส – เบอร์เก้น ( B/L/D )

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   
  นำท่านเดินทางสู่เบอร์เก้น เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น เมืองแห่งวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของแผ่นดินนอร์เวย์ เมืองท่าแห่งนอร์เวย์ตะวันตกเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ฟยอร์ด ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1 , 000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225 , 000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เที่ยวชมเมืองเมืองเบอร์เกน ( Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ( Unesco) แล้วนำคณะนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเลเพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาด แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถูกสร้างให้เดินได้อย่างสะดวก และร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารและนำท่านเข้าสู่พักโรงแรม

วันที่เจ็ด
เบอร์เก้น – กรุงเรคยาวิก – บลูลากูน ( B/L/D )

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
............น.
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเมือง เบอร์เกน
............น.
ออกเดินทางสู่เคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเที่ยวบิน ..........
............น.

เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก ( Keflavik International Airport) เรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์

นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ บลูลากูน ( Blue Lagoon) หรือ

ทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านแช่น้ำแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย (มีบริการผ้าขนหนูให้ท่าน กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วยสำหรับการแช่น้ำแร่ในบลูลากูน*** ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลล่า (ระยะทาง 47 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารและนำท่านเข้าสู่พักโรงแรม

วันที่แปด
เฮลล่า - เมืองเซลฟอสส์ – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – น้ำตกสโกก้าฟอสส์
พิพิธภัณฑ์สโกการ์ - วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   
  จากนั้นนำท่านชมน้ำตกอีกแห่งที่สวยงามไม่แพ้กัน น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ ( Seljalansfoss Waterfalls) มีความสูง 60 เมตร อีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์ ซึ่งบริเวณด้านหลังม่านน้ำตกสามารถเดินเข้าไปสัมผัสได้ด้วยจากนั้นนำท่านแวะชม น้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) ความสูง 62 เมตร ประทับใจกับ ความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งแผ่กระจายมาจากหน้าผาสูง แรงกระแทกของปลายสายน้ำเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทั่วบริเวณ ทำให้หญ้าตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินที่เรียงรายริมลำธารเบื้องล่างอย่างสวยงาม โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผาและหุบเหวเป็นทัศนียภาพที่สวยงามและน่าประทับใจกับผู้ที่มาเยือนไอซ์แลนด์ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สโกการ์ (Skogar Folk Museum) พิพิธภัณฑ์โบราณกลางแจ้ง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1949 สถานที่ซึ่งรวบรวมคอลเลคชั่นโบราณแสดงความเป็นมาและชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของของชาวนอร์ดิค
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล ( Skaftafell National Park) ( ระยะทาง 317 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) หนึ่งในผลงานของธรรมชาติที่บรรจงสร้างสรรค์ดินแดนแห่งนี้ให้สวยงามหาที่ใดเหมือน อันรวมไว้ซึ่งธรรมชาติอันแปลกตาหลายสิ่งอยู่ที่เดียวกัน เช่น ภูเขาไฟสูงเสียดฟ้าที่มีหิมะปกคลุมทั้งปี ธารน้ำใสซึ่งไหลรินจากภูเขาสูง รอบๆเป็นป่าแคระอันอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นเบิร์ชแคระ และทุ่งดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์บานสะพรั่งในฤดูดอกไม้ผลิของแต่ละปี
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่เก้า ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล – วิคค์ ( B/L/D )

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   
 

นำท่านชมไฮไลท์ของอุทยาน น้ำตกดำชวาติฟอสส์ ( Svartifoss Waterfalls) น้ำตกรูปร่างมหัศจรรย์ที่ไหลลงมาจาก ร่องของหินลาว่าสีดำที่ล้อมรอบบริเวณนี้ไว้อย่างสวยงาม

เดินทางสู่ เมืองโจกุลซาลอน ( JOKULSARLON) ทะเลสาบน้ำแข็งพันปี เป้นทะเลสาบน้ำแข็งที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาปน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ / นำท่านล่องเรือชมก้อนไอซ์เบิร์กในธารน้ำแข็งพันปี ท่านจะได้เห็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบนและไหลลงสู่ทะเล ให้ท่านได้ชมความงดงามของธรรมชาติ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- จากนั้นนำท่านเ ดินทางสู่ หมู่บ้านวิก ( Vik)   ( ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม)   หมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้สุดของไอซ์แลนด์   นำท่านแวะชม หาดทรายสีดำ   ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ นับเป็นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่งบนโลก
ค่ำ  

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก   Dyrholaey Hotel *** หรือเทียบเท่า

วันที่สิบ โกลเดนเซอร์เคิล – เคฟลาวิก ( B/L/D )

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของประทศไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ (Golden Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิดทั้ง แกะ วัว ม้า ที่เลี้ยง และหากินตามธรรมชาติ
   
 

-นำท่านเดินทางสู่กูลฟอสส์ ( Gullfoss) เพื่อชมความงาม ของ น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็น น้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 3 สถานที่ในเส้นทาง “ วงแหวนทองคำ” สถานที่ที่ผู้มาเยือน ไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด ชื่อน้ำตก Gullfoss นี้มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำและ Foss ที่แปลว่าน้ำตก เมื่อรวมกัน หมายถึงน้ำตกทองคำ เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธาร

น้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างในระดับความสูงกว่า 30 เมตร

- ขับสโนว์โมบิลบนทุ่งน้ำแข็ง LANGJOKULL (langjokull snowmobile)

ตื่นตากับธารน้ำแข็งกว้างใหญ่สุดสายตาที่ท่านสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับธารน้ำแข็งในอลาสก้า ที่ท่านเพียงแค่มองเห็นในระยะห่างๆ สุดยอดการเดินทางกับประสบการณ์ขับ SNOW SCOOTER ด้วยตัวของท่านเองไปบนธารน้ำแข็ง (ทัวร์มีบริการชุดกันความหนาว , หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าสโนว์โมบิล
   
  นำท่านชม น้ำพุร้อนธรรมชาติ ( Geysir) น้ำพุร้อนหรือเกย์ซีร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีเซอร์ ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวย พุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลังงานที่อยู่ใต้หิน เปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศ อบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้นำประโยชน์จะแหล่งความร้อน ทางธรรมชาตินี้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพิงเวลลีร์ ( PINGVELLIR NATIONAL PARK) หรือที่ชาวเมืองออกเสียงว่า พิงเวลลีร์ คำว่า Ping ในภาษาไอซ์แลนดิกแปลว่า สภาและ Vellir แปลว่า ทุ่งหญ้า อุทยานฯแห่งนี้ตั้งอยู่บนทุ่งลาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะและเป็นอาณาบริเวณของภูเขาไฟในอดีต เป็นแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรณีวิทยาเศษซากของอาคารสภา เก่าแก่สมัยปีค.ศ.930 ได้ถูกค้นพบในปี ค.ศ.1930 และได้รับการปกป้องอนุรักษ์ซึ่งต่อมาได้ขยายอาณาเขตสู่บริเวณโดยรอบ จนได้รับการขึ้นทะเบียนคุ้มครองเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ นอกจากนั้นยังเป็นบริเวณที่เกิดการเคลื่อนตัวของเปลิอกโลกอยู่ตลอดเวลาให้ท่านได้ชมรอยแตกที่กว้างขึ้นๆ ในแต่ละปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในปรากฏกาณ์และความมหัศจรรย์ทาธรรมชาติที่หาดูได้ยาก
   
 

ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือซิงเควลลีร์ ( Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกา เหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชมเคริด ร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ปากปล่องมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง

บ่าย
ออกเดินทางสู่ เมืองเค ฟลาวิก
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่สิบเอ็ด
เค ฟลาวิก - กรุงโคเปนเฮเก้น - ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุเกฟิออน - วังอมาเลียนบอร์ก – วังโรเซนบอร์ก ( B/L/D )

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
04.00น.
เดินทางสู่สนามบิน เคฟลาวิก
07.00น.
ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้นโดยเที่ยวบิน WW 303
12.05น.
เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร แล้วออกเดินทางสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเก้น สวรรค์แห่งเมืองท่า เมืองแห่งความรักในเทพนิยาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส, พอร์ซเลน เป็นต้น
   
  นำเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่น ของนักเล่านิทานระดับโลกฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา จากนั้นไปชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก นำท่านชมปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในศตวรรษที่ 17 ภายในประดับตกแต่งด้วยวัตถุล้ำค่าอย่างวิจิตรงดงาม จัดแสดงเครื่องใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมงกุฎที่ประดับด้วยอัญมณี นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย รถโค้ชผ่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ผ่านจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ ใจกลางเมืองมีสวนสนุก ทิโวลีที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่สิบสอง กรุงโคเปนเฮเก้น - กลับกรุงเทพ ( B/ -/ -)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00น.
เดินทางสู่สนามบิน COPENHAGEN
14.25น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน TG951

วันที่สิิบสาม คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ( -/-/- )

06.00 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com