บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

ออสเตรีย – สโลเวเนีย – โครเอเชีย 9 วัน
คราเกนเฟิร์ท (ออสเตรีย) – ถ้ำโพสทอยน่า
ล่องเรือในทะเลสาบเบลด
ลุบเบลียน่า (สโลเวเนียซาเกรบ (โครเอเชีย)
อุทยานแห่งชาติ ชมใบไม้เปลี่ยนสีในอุทยานแห่งชาติ
ซิบินิค – โวดิเซ่ - โทรเกียร์ – สปลิท – พระราชวังโบราณ
มาลี สตอน – ชิมหอยนางรม – นีอุม (บอสเนีย)
ชมเมืองเก่ามรดกโลก – ขึ้นกำแพงเมืองโบราณ – กระเช้าไฟฟ้า

“TOP EUROPE DESTINATION”

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย)

21.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์
พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระและเอกสารแก่ท่าน

23.55 น.
ออกเดินทางสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรียโดยเที่ยวบินที่ OS 26

วันที่สอง
เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ต –เบลด (สโลเวเนีย) – ล่องเรือ

05.35 น.
เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย(แวะเปลี่ยนเครื่อง)
07.30 น.
ออกเดินทางสู่ คลาเกรนเฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่ OS 933
08 . 05 น.
เดินทางถึง คลาเกรนเฟิร์ท (Klagenfurt เมืองหลวงแห่งแคว้นคารินเทียร์ ( Carinthia) อยู่ทางตอนใต้ของออสเตรีย ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลสาบ Worthersee ที่แวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ที่ชื่อว่า Karavanke ได้รับฉายานามว่ากุหลาบแห่งทะเลสาบ Worthersee เมืองนี้เคยถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี 1544 และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยสถาปนิกชาวอิตาลี ดังนั้นลักษณะของเมืองจึงเป็นสไตล์อิตาลีโดยทั่วไป...นำท่านชมเมืองที่บริเวณใจกลางเมือง อาคารรัฐสภาแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์มังกร (Dragon Fountain) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบลด ( Bled) / เดินทางถึง เมืองเบลด เมืองเล็ก ๆ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลดที่งดงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ที่เรียกว่า Julian Alps Mountain จึงถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบลดแห่งนี้โดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบที่น้ำทะเลสาบโดยรอบเป็นสีเขียวมรกต เมืองเบลด เริ่มมีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริสุทธิ์ของเมืองนี้ ได้ย้ายมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้เป็นเวลาถึง 50 ปี อีกทั้งนโปเลียนยังเคยใช้เป็นสถานที่พักผ่อนริมทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผู้รวมชาติยูโกสลาเวีย ซึ่งใช้เป็นที่รับแขกบ้านแขกเมือง / จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ในทะเลสาบเบลด ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงาม ผ่านชมเกาะเป็นที่ตั้งของโบสถ์ประจำเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์
   
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ / นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Hotel ริมทะเลสาบ หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เบลด – ลุบเบลียน่า – ถ้ำโพสทอยน่า – ซาเกรบ (โครเอเชีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลุบเบลียนา ( Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย แม้จะเป็นเมืองที่เล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ

- นำท่านชมเมืองลุบบลิยาน่า โบสถ์ประจำเมือง ต่อด้วยนำท่านสู่จัตุรัสที่เป็นจุดศูนย์รวมของเมือง ท่านจะได้ชมความสวยงามของสะพาน 3 สะพานที่เชื่อมต่อเมืองเข้าด้วยกัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ถ้ำโพสทอยน่า

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย

ชมถ้ำโพสทอยน่าโดยการนั่งรถรางไฟฟ้าของทางถ้ำ (15-20 นาที) จากนั้นเดินชมถ้ำซึ่งถือว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี มีความยาวภายในถ้ำถึง 27 กิโลเมตร ผ่านลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดินภายในถ้ำตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่าง ๆ ภายในถ้ำมากมายลดหลั่นเป็นชั้นๆ ราวกับเนรมิต / ชมความแปลกของ ปลามนุษย์ (Human Fish ) ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมากกว่า 10 ล้านคนมาเยือนถ้ำแห่งนี้

- นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ซาเกรบ (Zagreb) เป็นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี โดยเมืองซาเกรบได้เฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ.1994 ที่ผ่านมาเป็นเมืองหลวงที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย และเป็นหัวใจของการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก Four Point By Sheraton หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
ซาเกรบ – คาโลวัช – รัสต็อคเก้ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ เจเซร่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
   
 

- นำท่าน ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะ ปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์ ฯลฯ ชมอักษรโบราณที่เป็นอักษรภาพที่มีอายุนับพันปี / นำท่านชมเมืองตอนล่าง (Lower Town) จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านนำสมัย แหล่งชุมชนและศูนย์กลางเมืองของชาวซาเกรบ อันเป็นที่รถรางสายสีฟ้าทั้งรุ่นใหม่และเก่า มาประจบกันที่นี่ ชมอนุสาวรีย์ Ban Josip Jolacic ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮังการีเมื่อปี ค.ศ. 1848 ต่อด้วยนำท่านย่าน Flower Square อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์ออโธดอก ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในกรุงซาเกรบ นำท่านขึ้น รถรางไฟฟ้า (Funicular) สู่เมืองตอนบน Upper Town เป็นรถรางสายที่สั้นที่สุดในยุโรป โดยใช้เวลาในการขึ้นเพียง 57 วินาที ชมวิวทิวทัศน์จากจุดชมวิวของเมืองตอนบน ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็น ผ่านชมโบสถ์ เซนต์ มาร์ก ที่มีหลังคาสวย แปลกตาไม่เหมือนที่ไหนใดในโลก ต่อด้วยชมประตูโบราณ เป็นที่ตั้งของ Black Modonna ที่รอดพ้นจากเหตุไฟไหม้ในสมัย ค.ศ. ที่ 19

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ณ เมืองคาโลวัช เมืองผลิตเบียร์ชื่อดังของประเทศโครเอเชีย ผ่านชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ถ่ายรูปกับน้ำตก จากแม่น้ำโคราน่า ณ เมืองรัสต็อคเก้ เป็นเมืองเล็กๆที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม / นำท่านทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางของ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก Plitvice หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ เจเซร่า – ซิบินิค – มหาวิหารเซนต์เจมส์ (UNESCO) – โวดิเซ่

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
   
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ เจเซร่า (National Park Plitvice Jezera) ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ Unesco เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา / นำท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบ น้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น (การเดินเที่ยวในอุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)... นำท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเปรียบเสมือนเป็นทะเลสาบที่คอยเชื่อมระหว่างอุทยาน
ตอนบนและอุทยานตอนล่าง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เนนูพิเศษปลาเท้าซ์
บ่าย

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองซีบีนิค ( Sibenik) นำท่านชมตัวเมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติค ที่มีหลังคาอาคารบ้านเรือนทำด้วยกระเบื้องสีแสด สไตล์เรอเนอซองส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15 / นำท่านชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ หรือ เซนต์จาคอบ ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนได้อย่างลงตัวงดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ / นำท่านเดินทางสู่ เมืองโวดิเซ่ ในแคว้นดัลเมเชีย-ซีบีนิค เมืองโวดิเซ่เป็นเมืองริมทะเลดาเดรียติคที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งของประเทศโครเอเชีย / เดินทางถึง โวดิเซ่ อิสระให้ท่านเดินชมท้องทะเลสีน้ำเงินครามและท่าเทียบเรือยอร์ช ของนักท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาคารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก Punta หรือเทียบเท่า

วันที่หก
โวดิเซ่ – โทรเกียร์ (UNESCO) – สปลิท – พระราชวังดิโอคลี เชี่ยน (UNESCO)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ โทรเกียร์ ( Trogir) เมืองมรดกโลก ระหว่างทางแวะชมเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน ซึ่งเป็นเมืองเล็กที่สวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมัยก่อนมีคนยกย่องให้ชาวเมืองนี้เป็นชาวเมืองที่มีความอดทนมาก ต่อการใช้ชีวิตเนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่ยังอุตสาหะปลูกพืชและทำการเกษตรกรรม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับเมืองที่สวยงามนี้

นำท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหิแกะสลัก ที่มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญองค์สำคัญ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า...
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย
นำท่าน สู่ เมืองสปลิท (Split) ชมตัวเมืองสปลิท People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหารในศตวรรษที่ 15 เข้าชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี Unesco ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย
ค่ำ

รับประทานอาคารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก Eden หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด
สปลิท – มาลีสตอน – ชิมหอยนางรม – ดูบรอฟนิค (UNESCO) – กำแพงเมืองโบราณ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน ( MALI STON) นำท่านเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค พร้อมด้วยไวน์สด จนได้เวลา
   
  - นำท่านเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองดูบรอฟนิค ( DUBROVNIK) เมืองมรดกโลกที่แขวนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ที่พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นำท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอเดรียติค ซึ่งท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้าน เรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิค ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านเดินขึ้นชมกำแพงเมืองโบราณ ชมความสวยงามของแนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า กำแพงแห่งนี้มีความยาวรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้เพลิดเพลินชมความสวยงาม โดยว่ากันว่าใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ขึ้นมาชมกำแพงเมืองโบราณแห่งนี้ ถือว่ามาไม่ถึงดูบรอฟนิค / จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน (Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลัง และ โบสถ์ The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ St. Blaise ภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะรวมถึงวัตถุล้ำค่าจำนวนมากและยังมีส่วนผลิตเหรียญกษาปณ์และ
ทองของชั่งที่มีชื่อเสียงของดูบรอฟนืกอีกด้วย
   
ค่ำ
รับประทานอาคารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก Adria หรือเทียบเท่า

วันที่แปด ดูบรอฟนิค – เวียนนา

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
   
 

นำท่านเดินทางสู่สถานีเพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงดงามทะเลอะเดรียติค

- นำท่านเดินเที่ยวชมบริเวณ เมืองเก่า ( Old Town) ซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมกำแพงโบราณสูงตระหง่าน ตรงบริเวณพื้นที่ริมทะเลอาเดรียติก เป็นเขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบ้านเมืองไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 และสร้างกำแพงเมืองแข็งแรงขึ้นล้อมเมืองไว้ในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่ามากมายด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ นำท่านเดินเที่ยวชมตัวเมืองโดยเริ่มต้นจาก ประตูหลัก (Pile Gate) นำไปสู่ Stradum พื้นทางเดินเป็นหินอันเป็นถนนสายหลักจาก น้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนน ล้วนเรียงรายไปด้วยสถานที่สำคัญต่างๆ จากนั้นนำท่านเข้าชม Franciscan Monastery วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมือง Cavtat
15.25 น.
ออกเดินทางกลับสู่ เวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 732
16.50 น.

เดินทางถึง เวียนนา แวะพักเปลี่ยนเครื่อง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและของฝากที่ระลึก

20.30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 0 15

วันที่เก้า กรุงเทพฯ

11.15 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ...
   

อัตราค่าบริการ

ออสเตรีย – สโลเวเนีย – โครเอเชีย 9 วัน / OS

(17-25 พ.ค. 2556)

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ 9 6,500.- บาท ( คำนวณจากผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน )

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ 89,900.- บาท ( คำนวณจากผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน )

เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ ท่านละ 87 ,000 .- บาท

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,500.- บาท

 

อัตรานี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบินทัศนาจร ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
  • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
  • ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
  • มัคคุเทศก์บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ประกันภัยอุบัติเหตุ (AIG) 1,000,000 บาท ( ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรีย 2 ,460 บาท

อัตรานี้ไม่รวม (NOT INCLUDED)

- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี

- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

- ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถ วันละ 2 ยูโร / วัน / คน

วิธีการจองทัวร์

- กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20 , 000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 10 วัน หรือ เมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน

เงื่อนไขการยกเลิก

- ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 2, 000 บาท (คิดเป็นค่าบริการบริการของพนักงาน)

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 5 , 000 บาท

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ + ค่าวีซ่าโครเอเชีย

- ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

- หากมีการออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง

เอกสารประกอบการยื่น // วีซ่าโครเอเชีย

1. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสำเนาหน้าพาสปอร์ต

2. รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 %

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนสมรส

4. สำเนาบุ๊คแบ้งค์ย้อนหลัง 6 เดือน

5. จดหมายการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น

6. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน
7. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่านั้น และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือ นักศึกษา

8. เนื่องจากคณะพักที่ริมทะเลสาบเบลด ในประเทศสโลเวเนีย ต้องยื่นวีซ่าที่สถานทูตออสเตรีย ผู้เดินทางต้องไปแสดงตนที่สถานทูต

โปรดทราบ !

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 10 วัน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

- เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com