บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

เจาะลึกมณฑลเสฉวน
เที่ยวอุทยานมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ จิ่วจ้ายโกว เส้นทาง......เม่าเสี้ยน...จิ่วจ้ายโกว...เฉิงตู
เดินทางโดยการบินไทย

วันที่หนึ่ง
สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – เม้าเสี้ยน (-/L/D)
07.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ทางเข้า 3 เคาน์เตอร์ D 7-10 สายการบินไทย TG เพื่อผ่านพิธีการทางสนามบิน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอย ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
10.05 น.
เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618 บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเที่ยวบิน เชิญท่านพักผ่อนอย่างสบายตลอดการเดินทางสู่เฉิงตู (เวลาที่เฉิงตูเร็วกว่าที่ เมืองไทย 1 ชั่วโมง)
   
14.00 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินเฉิงตู เมืองหลวง ของมณฑลเสฉวน หลังผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมือง และเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำ ท่านเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน - หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่า เสี้ยน ชุมชนของชาติเชียง ในเขตปกครองตนเองของชาวอาปาสองข้างทางที่ผ่านไปจะราย ล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่านและทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม MAOXIAN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
เม่าเสี้ยน – อุทยานธรรมชาติหวงหลง – จิ๋วจ่ายโกว ( B/L/D )
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

- จากนั้น นำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานธรรมชาติหวงหลง เป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับชาติชื่อดังแห่งหนึ่งในมณฑลเสฉวนของจีน มีเนื้อที่รวม 600 ตารางกิโลเมตร มีแอ่งเล็ก แอ่งใหญ่รวม 3,400 แห่ง ได้กระจายออกไปตามหุบเขาต่างๆ ซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกคู่กับอุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว
   
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

หลังอาหาร นำท่านชม อุทยานธรรมชาติหวงหลง ประกอบด้วยหุบเขาแอ่งน้ำและ ลำธารสีสวยจากลำธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพันปีๆ จนหินปูนเกิด ตกตะกอนเป็น แอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กทั้งใหญ่กว่า 4,000 ชั้น น้ำสีรุ้งในอ่างเปรียบเปรยเป็นที่เล่น น้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ ลำธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตรเป็นรูปร่างต่างๆ แสนมหัศจรรย์และงดงาม (รวมค่ากระเช้าขึ้นลงอุทยาน)

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วจ้ายโกว ดินแดนแห่งธารสวรรค์ ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้ ชมความงามของธรรมชาติ ลัดเลาะขุนเขาที่ยิ่งใหญ่และเลียบเลาะไปตามสายน้ำของแม่น้ำหมินเจียง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยชมวิถีชีวิตและ หมู่บ้านชาวทิเบต ผ่านเมืองเหวินชวน เมืองเม่าเสี้ยน ทะเลสาบเต๋อซี ที่ผิวน้ำราบเรียบดุจ ดังกระจก ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแผ่นดินไหวในอดีต ทำให้พื้นดินตรงนี้ยุบลงไปและ หมู่บ้านที่อยู่บริเวณนี้ก็อันตธานหายไปกลายเป็นทะเลสาบ ซึ่งถือเป็นความงามที่เกิดจาก ความหายนะที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

- หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NEWJIUZHAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว – ชมสระหมีแพนด้า – โชว์ทิเบต (
B/L/D )

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- จากนั้น นำท่านเข้าสู่ อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ที่งดงามที่สุดในโลกและได้รับการ จดทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1992 ชมความงดงามของธรรมชาติที่ยังไม่ถูกนักท่องเที่ยว ทำลายจึงยังคงความงดงามดั่งแดนเนรมิต ชม ทะเลสาบยาว ชม สระน้ำ 5 สี ชม สระน้ำ นกยูง ประดับประดาด้วยแมกไม้นานาชนิดประหนึ่งดังจิตรกร นำสีมาแต่งแต้มไว้ ชมความ งามของ ทะเลสาบห้าบุปผา
   
   
  - นำท่านแวะชมสระหมีแพนด้า ที่มีหมีแพนด้าแวะมากินและเล่นน้ำ ท่านจะอัศจรรย์ใจกับ น้ำตกธารไข่มุก ธารน้ำตกยาวลดหลั่นถึง 310 เมตร กว้างกว่า 100 เมตร ที่เป็นหลืบถ้ำซ่อน ในธารใหญ่โตสลับซับซ้อนที่งดงามอย่างน่าทึ่ง ภายใน อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกวประกอบด้วยทะเลสาบใหญ่น้อย 14 แห่ง น้ำตก 17 กลุ่มแก่ง , ตาดน้ำ, บึงหญ้า, อ่างน้ำสีหยก, ต้นไม้ในน้ำ, ทุ่งหญ้า และเชิงชั้นน้ำตกอีกมากมายมหาศาล รวมกันเป็น อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว หรือ "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเซีย"
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหาร นำท่านเที่ยว แดนสวรรค์ของนักพฤกษศาสตร์ แหล่งพืชพรรณสมุนไพรจีนที่หา ยาก พันธ์ไม้ดึกดำบรรพ์ และสัตว์ป่าสงวนที่หายาก จากนั้น นำชม ทะเลสาบหลูเหวย , ทะเลสาบดอกไม้ , ทะเลสาบมังกรหลับ ที่ทอดยาวลดหลั่นกันไป เปรียบประดุจมังกรทอดตัว ยาว (รวมค่ารถเหมา)
   
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

- หลังอาหาร นำท่านชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง ของชนกลุ่มน้อยเซียงธิเบต สนุกสนานกับการละเล่น และประเพณีต่าง ๆ

- นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NEWJIUZHAI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
จิ่วจ้ายโกว - เมืองซงพาน - ทะเลสาบเต๋อซี - เฉิงตู ( B/L/D )
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก - นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองซงพาน เมืองหน้าด่านสำคัญในสมัยโบราณ ชม ประตูเมือง เก่าซงพาน อายุกว่า 500 ปี สมัยราชวงศ์หมิงเดินทางลัดเลาะขุนเขาผ่านหมู่บ้านชาวธิเบต สัมผัสทัศนียภาพสองข้างทางที่มีธรรมชาติงดงามซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง เมืองซง พานเป็นหมู่บ้านชาวพื้นเมืองชาวเซียง ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ที่นี่
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเต๋อซี ระหว่างการเดินทางต้องลัดเลาะขุนเขาไต่ระดับจากพัน กว่าเมตรขึ้นสู่ระดับสองพันเมตรเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติส่วนน้อยชาวธิเบต อาปา และฝูงจามรี ชมหมู่บ้านชนพื้นเมือง ท่ามกลางธรรมชาติ เสมือนหนึ่งย้อนยุคสู่ สมัยโบราณ บ้านพักอาศัยอาคารสร้างด้วย หินที่แข็งแรงและทนทานบนเส้นทางการ สัญจรคดโค้งได้อย่างสวยงาม เดินทางถึง ทะเลสาบเต๋อซี ซึ่งตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร ว่ากันว่า เกิดจากแผ่นดินไหวจน กลืนหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยเซียน ทำให้หมู่บ้านจมหายไปใต้น้ำเหลือไว้เพียงป้อมปราการ เมื่อปี ค.ศ. 1931 ทะเลสาบนี้จะมีน้ำสีเขียวเป็นแอ่งกลางเทือกเขาขนาดมโหฬารเป็นภาพที่ เพลินตาและประทับใจยิ่งนัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HOLIDAY INN CHENGDU HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่ห้า
เฉิงตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – สนามบินเฉิงตู – กรุงเทพ ฯ ( B/L/- )
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
   
 

- จากนั้น นำท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก หรือ อู่โหวฉือ อยู่ทางชานเมืองตอนใต้ของเฉิงตู ซึ่ง สร้างขึ้นโดยพระราชบัญชาของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเฉิงปลายราชวงศ์จิ้นตะวันตก ประมาณ 1,900 กว่าปีมาแล้ว ชมรูปปั้นเล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย โจโฉ และสิบสี่ทหาร เอก ชมสุสานเล่าปี่

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู
15.05 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17.20 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ …
   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com